1.Νομικές βάσεις Επεξεργασίας
Ειδικότερα κατά περίπτωση οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας τυγχάνουν οι κάτωθι:
• Άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ. Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Στην βάση αυτή στηριζόμαστε πχ για να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα, και άρθρο 9παρ2α ΓΚΠΔ να συλλέξουμε συγκεκριμένα δεδομένα υγείας για ασθένειες που μπορούν να επιμολύνουν την παραγωγή τροφίμων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί είσοδός σας σε χώρους παραγωγής
• Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης Στην βάση αυτή στηριζόμαστε πχ για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης πάσης φύσεως συμβάσεων ή εμπορικών συμφωνιών γνωστοποιώντας τα δεδομένα σας όταν απαιτείται σε τρίτους αποδέκτες Τράπεζα και Ασφαλιστική Εταιρεία μέσω των οποίων καθίσταται εφικτή η υλοποίησή των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντί σας.
• Άρθρο 6παρ1γ ΓΚΠΔ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο
Στην βάση αυτή στηριζόμαστε για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας πχ φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις
• Άρθρο 6 παρ. 1στ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων


6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Τα προσωπικά δεδομένα σας ΔΕΝ διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

2. Κοινοποίηση σε Τρίτους
Η Εταιρεία Vision-Health δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας.
H Εταιρεία Vision-Health ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας της σε τρίτους εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται :
προηγούμενη Συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων
ή
Έννομη Υποχρέωση της Εταιρείας Vision-Health να κοινοποιήσει δεδομένα των εργαζομένων προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως

3. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την λήξη του η Εταιρεία διατηρεί σύννομα τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου (ενδεικτικά διατάξεις της Εργατικής, Φορολογικής Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας) καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της Εταιρείας.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα Πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας , και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας , όταν αυτά είναι ανακριβή , ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας , όταν αυτά είναι ελλιπή

Δικαίωμα Διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

© 2024 Vision Health